HOT DEAL! PÂNĂ LA -30% LA ARTICOLELE SELECTATE la ofertă

Politica de confidențialitate

1. Operatorul de date și definiții

 1. Operatorul de date al Clienților/Utilizatorilor magazinului online, cunoscut și ca Vânzătorul, este MARBO Ulikowski Spółka Komandytowa, tel. , NIP 6641963729, REGON 292794781.
 2. Operatorul de date poate fi contactat la:
  1. adresa de corespondență: Boczna 41, 27-200 Starachowice;
  2. adresa de e-mail: info@marbosport.ro.
 3. Utilizator - o persoană fizică care intră pe site-ul/site-urile web ale Magazinului online sau care utilizează serviciile sau funcționalitățile descrise în această politică.
 4. Client - o persoană fizică cu capacitate juridică deplină, o persoană fizică care este Consumator, o persoană juridică sau o unitate organizațională fără personalitate juridică, căreia legea îi acordă capacitate juridică, care încheie un Contract de vânzare la distanță cu Vânzătorul.
 5. Magazin online - un serviciu Internet gestionat de Vânzător, disponibil la adresele electronice (site-uri web): https://www.marbosport.ro prin intermediul căruia Clientul/Utilizatorul poate obține informații despre Bunuri și disponibilitatea acestora și poate cumpăra Bunurile sau comanda serviciul.
 6. Buletin informativ - informații, inclusiv informații comerciale în sensul Legii din 18 iulie 2002 privind furnizarea de servicii electronice (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) din partea Vânzătorului, trimise Clientului/Utilizator prin mijloace electronice; primirea acestora este voluntară și necesită consimțământul Clientului/Utilizatorului.
 7. Cont - un set de date stocate în Magazinul Online și în sistemul informatic al Vânzătorului privind Clientul/Utilizatorul și comenzile plasate de către Client/Utilizator și contractele încheiate de către Client/Utilizator, care permite Clientului/Utilizator să plaseze comenzi și să încheie contracte.
 8. GDPR - Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

2. Scopurile, temeiul juridic și perioada de prelucrare

 1. În vederea executării Contractului de vânzare la distanță, Vânzătorul prelucrează:
  1. informații referitoare la dispozitivul utilizatorului în scopul asigurării funcționării corecte a serviciilor: adresa IP a calculatorului, informații conținute în cookie-uri sau alte tehnologii similare, date de sesiune, date despre browserul web, date despre dispozitiv, date privind activitatea pe site-ul web, inclusiv pe subpaginile individuale;
  2. date de geolocalizare, în cazul în care utilizatorul și-a dat consimțământul pentru accesul furnizorului de servicii la geolocalizare. Datele de geolocalizare sunt utilizate pentru a furniza oferte mai personalizate de bunuri și servicii;
  3. date cu caracter personal ale utilizatorilor: nume, prenume, adresa sediului social, adresa de corespondență, adresa de e-mail, număr de telefon, număr de identificare fiscală (NIP), număr de cont bancar sau alte date cu caracter personal solicitate de Administrator în procesul de achiziție.
 2. Aceste informații nu conțin date de identitate ale utilizatorilor, dar în combinație cu alte informații pot constitui informații cu caracter personal. Prin urmare, operatorul de date le extinde protecția deplină a GDPR.
 3. Aceste date sunt prelucrate în conformitate cu articolul 6, secțiunea 1, litera b din GDPR, în scopul furnizării unui serviciu, adică un acord de furnizare de servicii prin mijloace electronice în conformitate cu Regulamentul, în conformitate cu articolul 6, secțiunea 1, litera a din GDPR, în conformitate cu consimțământul pentru utilizarea anumitor cookie-uri sau a altor tehnologii similare, așa cum se exprimă prin setările corespunzătoare ale browserului de internet, în conformitate cu Legea telecomunicațiilor sau în conformitate cu consimțământul pentru geolocalizare. Datele sunt prelucrate până la sfârșitul utilizării de către utilizator a magazinului online.
 4. Administratorul se obligă să ia toate măsurile prevăzute la articolul 32 din RODO, adică, ținând cont de stadiul actual al tehnicii, de costul implementării și de natura, domeniul de aplicare și scopurile prelucrării, precum și de riscul de încălcare a drepturilor sau libertăților persoanelor fizice, de probabilitate și gravitate diferite, Administratorul implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura un nivel de securitate corespunzător acestui risc.

3. Activități de marketing ale operatorului de date

 1. Operatorul de date poate plasa informații de marketing despre Bunurile sau serviciile sale pe site-ul web al Magazinului online. Un astfel de conținut este afișat de către operatorul de date în conformitate cu articolul 6 secțiunea 1 litera f din GDPR, în conformitate cu interesul legitim urmărit de către operatorul de date, în publicarea conținutului legat de serviciile furnizate și a conținutului promoțional al acțiunilor în care este implicat operatorul de date. Totodată, acțiunea nu încalcă drepturile și libertățile Clienților/Utilizatorilor, Clienții/Utilizatorii se așteaptă să primească conținut similar, ba chiar se așteaptă la acesta sau este scopul direct al acestora să viziteze site-ul/site-urile Magazinului online.

4. Destinatarii datelor utilizatorului

 1. Operatorul de date divulgă datele cu caracter personal ale Utilizatorilor numai împuterniciților în temeiul contractelor de încredințare a prelucrării datelor cu caracter personal încheiate, în scopul furnizării de servicii către Administrator, de exemplu, găzduirea și întreținerea site-ului web, servicii IT, servicii de marketing și PR.

5. Transferul de date cu caracter personal către țări terțe

 1. Datele cu caracter personal nu vor fi prelucrate în țări terțe.

6. Retragerea din contract - formular de retur electronic

 1. Drepturile persoanelor vizate
  1. de acces (articolul 15 din RGPD) - pentru a obține confirmarea din partea operatorului de date, dacă datele sale cu caracter personal sunt prelucrate. În cazul în care datele unei persoane sunt prelucrate, aceasta are dreptul de a avea acces la acestea și de a obține următoarele informații: despre scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal, destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi divulgate datele cu caracter personal, despre perioada de stocare a datelor sau despre criteriile utilizate pentru a determina această perioadă, despre dreptul de a solicita rectificarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal și de a se opune unei astfel de prelucrări;
  2. dreptul de a obține o copie a datelor (articolul 15 secțiunea 3 din RGPD) - de a obține o copie a datelor care urmează să fie prelucrate; prima copie fiind gratuită. Pentru alte copii, operatorul de date poate percepe o taxă rezonabilă bazată pe costurile administrative;
  3. la rectificare (articolul 16 din GDPR) - pentru a solicita rectificarea datelor inexacte sau pentru a completa datele incomplete care îl privesc;
  4. la ștergerea datelor (articolul 17 din RGPD) - de a solicita ștergerea datelor sale cu caracter personal în cazul în care operatorul de date nu are un temei juridic pentru prelucrarea acestora sau datele nu mai sunt necesare în scopul prelucrării;
  5. la restricționarea prelucrării (articolul 18 din RGPD) - pentru a solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal atunci când:
   1. exactitatea datelor cu caracter personal este contestată de persoana vizată, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal,
   2. prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal și solicită în schimb restricționarea utilizării acestora,
   3. operatorul de date nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar acestea sunt solicitate de persoana vizată pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale,
   4. persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 secțiunea 1, în așteptarea verificării dacă motivele legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate;
  6. la portabilitatea datelor (articolul 20 din RGPD) - să primească datele cu caracter personal care o privesc, pe care le-a furnizat unui operator de date, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat, și să aibă dreptul de a transmite aceste date unui alt operator, fără a fi împiedicat de operatorul de date căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care datele sunt prelucrate pe baza consimțământului persoanei vizate sau pe baza unui contract încheiat cu aceasta și în cazul în care datele sunt prelucrate prin mijloace automatizate;
  7. de a se opune (articolul 21 din RGPD) - de a se opune prelucrării datelor sale cu caracter personal în scopurile legitime ale operatorului, din motive legate de situația sa specifică, inclusiv crearea de profiluri. În acest caz, operatorul de date evaluează existența unor motive legitime importante pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau a unor motive pentru stabilirea, urmărirea sau apărarea creanțelor. În cazul în care, conform evaluării, interesele persoanei vizate vor avea prioritate față de interesele operatorului, operatorul de date este obligat să înceteze prelucrarea datelor în aceste scopuri;
  8. să își retragă consimțământul în orice moment și fără a oferi niciun motiv, dar prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată înainte de retragerea consimțământului va rămâne în continuare legală. Retragerea consimțământului are ca rezultat faptul că operatorul de date încetează să mai prelucreze datele cu caracter personal în scopul pentru care a fost dat consimțământul.
 2. Pentru a exercita drepturile menționate mai sus, persoana vizată trebuie să contacteze operatorul de date, utilizând datele de contact furnizate și să informeze operatorul de date, care este dreptul și în ce măsură dorește să îl exercite.

7. Președintele Oficiului pentru protecția datelor cu caracter personal

 1. Persoana vizată are dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere, care, în Polonia, este președintele Oficiului pentru protecția datelor cu caracter personal, cu sediul în Varșovia, ul. Stawki 2, care poate fi contactat după cum urmează:
 2. adresa pentru scrisori: ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw;
 3. prin intermediul căsuței poștale electronice disponibile pe site-ul web: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
 4. linia de asistență telefonică: 606-950-000.

8. Responsabilul cu protecția datelor

 1. În orice caz, persoana vizată poate contacta, de asemenea, responsabilul cu protecția datelor al operatorului de date direct prin e-mail sau în scris la adresa operatorului de date menționată în secțiunea 1 punctul 2 din prezenta politică.

9. Modificări ale politicii privind confidențialitatea și cookie-urile

 1. Politica privind confidențialitatea și cookie-urile poate fi completată sau actualizată în funcție de nevoile actuale ale operatorului de date în scopul de a oferi informații actuale și fiabile Clienților/Utilizatorilor.

10. Cookies

 1. Magazinul online îndeplinește funcțiile de obținere a informațiilor despre Clienți, Utilizatori și comportamentul acestora în felul următor prin:
  1. informații introduse în mod voluntar în formulare, în scopuri ce decurg din funcția formularului;
  2. stocarea de cookie-uri (așa-numitele: "cookies") pe dispozitivul final;
  3. colectarea de jurnale ale serverului web de către operatorul de găzduire a Magazinului online (necesare pentru buna funcționare a Magazinului online).
 2. Fișierele cookie sunt date IT, în special fișiere text, care sunt stocate în dispozitivul final al Clientului/Utilizatorului și sunt destinate utilizării site-ului web al Magazinului online. Cookie-urile conțin, de obicei, numele site-ului web de pe care provin, momentul stocării lor pe dispozitivul final și un număr unic.
 3. Magazinul online utilizează cookie-uri numai după ce Clientul/Utilizatorul și-a dat în prealabil consimțământul în acest sens. Consimțământul pentru utilizarea tuturor cookie-urilor de către Magazinul Online se dă prin apăsarea butonului: "Close" atunci când este afișat anunțul privind utilizarea cookie-urilor de către Magazinul Online sau prin închiderea anunțului respectiv.
 4. În cazul în care Clientul/Utilizatorul nu este de acord cu utilizarea cookie-urilor de către Magazinul online, acesta poate utiliza opțiunea: "I do not agree", care este, de asemenea, disponibilă în anunțul privind utilizarea modulelor cookie de către Magazinul online sau să modifice setările browserului de internet pe care Clientul/Utilizatorul îl utilizează în prezent (cu toate acestea, acest lucru poate cauza funcționarea incorectă a Magazinului online).
 5. Pentru a gestiona setările cookie-urilor, Clientul/Utilizatorul trebuie să selecteze browserul/sistemul web și să urmeze instrucțiunile: Internet Explorer, Chrome, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS), Windows Phone.
 6. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal provenite din cookie-uri este reprezentat de interesele legitime urmărite de Operatorul Site-ului, constând în furnizarea de servicii de înaltă calitate, asigurarea siguranței serviciilor.
 7. Magazinul online utilizează două tipuri de bază de cookie-uri: cookie-uri de sesiune și cookie-uri persistente. Cookie-urile de sesiune sunt fișiere temporare, care sunt stocate în dispozitivul final al Utilizatorului până la deconectare, părăsirea Magazinului Online sau oprirea software-ului (browser web). Cookie-urile persistente sunt stocate în dispozitivul unui Utilizator pentru perioada de timp specificată în parametrii cookie-urilor sau până la eliminarea lor de către Utilizator.

Functional cookies (required)

www.marbosport.ro

monit_token: 365 days, cookie
Identifies the shop's customer.

shop_monit_token: 30 minutes, cookie
Identifies the shop's customer.

client: 1 days, cookie
Identifies the logged-in customer / basket of the non-logged-in customer.

affiliate: 90 days, cookie
It stores information about the partner ID from which the shop was entered.

ordersDocuments: cookie
Stores information about the print status of a document.

__idsui: 1095 days, cookie
File required for the so-called lightweight login function on the website.

__idsual: 1095 days, cookie
File required for the so-called lightweight login function on the website.

__IAI_SRC: 90 days, cookie
It only stores the source from which the page was accessed.

login: cookie
Stores information about whether the user has logged in to the site.

CPA: 28 days, cookie
Includes information on the variables for the CPA / CPS programmes in which the site participates.

__IAIRSABTVARIANT__: 30 days, cookie
Variant identifier for the A/B test and IdoSell RS engine configuration.

basket_id: 365 days, cookie
The site user's shopping cart identifier, assigned for the duration of the ongoing session.

page_counter: 1 days, cookie
Counter of pages visited.

LANGID: 180 days, cookie
Stores information about the language selected by the site user.

REGID: 180 days, cookie
Stores information about the site user's region.

CURRID: 180 days, cookie
Stores information about the currency of the site selected by the user.

__IAIABT__: 30 days, cookie
It stores the A/B test identifier, for the purpose of testing and improving shop functionality.

__IAIABTSHOP__: 30 days, cookie
It stores the identifier of the shop participating in the A/B test.

__IAIABTVARIANT__: 30 days, cookie
Stores the identifier of the variant drawn as part of the ongoing A/B test.

toplayerwidgetcounter[]: cookie
Stores the number of times a pop up message has been displayed.

samedayZipcode: 90 days, cookie
Stores information about the site user's postcode, which is required to offer courier delivery on the SameDay service.

applePayAvailability: 30 days, cookie
Stores information about whether an ApplePay payment method is available for the user.

paypalMerchant: 1 days, cookie
PayPal account ID.

toplayerNextShowTime_: cookie
Stores information about the time at which the next pop up message is to be displayed. 

rabateCode_clicked: 1 days, cookie
Stores information about the closure of the active discount bar.

freeeshipping_clicked: 1 days, cookie
Stores information about the closing of the free delivery bar.

redirection: cookie
Stores information on the closure of the pop-up message indicating the suggested language for the shop.

filterHidden: 365 days, cookie
When the option to collapse the filter for goods is clicked, it saves which filter is to be collapsed when the goods list is refreshed.

toplayerwidgetcounterclosedX_: cookie
It stores information about closing the pop-up message.

cpa_currency: 60 minutes, cookie
Includes currency information for CPA / CPS programmes in which the site participates.

basket_products_count: cookie
Stores information on the number of products in the basket.

wishes_products_count: cookie
Stores information on the number of products in the favorites list.

remembered_mfa: 365 days, cookie
Stores remembered user information for multi-factor authentication (MFA)

IAI S.A.

iai_accounts_toplayer: 30 days, cookie
Ensures the correct display of the pop up message informing about the IdoAccounts login service (https://www.idosell.com/en/idoaccounts-is-a-system-that-facilitates-the-process-of-logging-in-to-many-stores-with-one-account-and-placing-orders-in-online-stores/).

IdoSell

platform_id: cookie
Stores information about whether the page is displayed in the mobile app.

paypalAvailability_: 1 days, cookie
Stores information on whether a PayPal payment method is available for the user.

ck_cook: 3 days, cookie
Stores information about whether the user of the website has consented to cookies.

IdoAccounts

accounts_terms: 365 days, cookie
Stores information on whether the user has accepted consent to use the IdoAccounts service.

express_checkout_login: 365 days, cookie
CookieNameExpressCheckoutLogin

Google

NID: 180 days, cookie
These cookies (NID, ENID) are used to remember your preferences and other information, such as your preferred language, how many results you prefer to have shown on a search results page (for example, 10 or 20), and whether you want to have Google’s SafeSearch filter turned on. This cookie is also required to offer the Google Pay payment service.

Google reCAPTCHA

_GRECAPTCHA: 1095 days, cookie
This cookie is set by Google reCAPTCHA, which protects our site against spam enquiries on contact forms.

PayPal

ts: cookie
This cookie is generally provided by PayPal and supports payment services on the website.

ts_c: 1095 days, cookie
This cookie is generally provided by PayPal and is used to prevent fraud.

x-pp-s: cookie
This cookie is generally provided by PayPal and supports payment services on the website.

enforce_policy: 365 days, cookie
This cookie is generally provided by PayPal and supports payment services on the website.

tsrce: 3 days, cookie
This cookie is generally provided by PayPal and supports payment services on the website.

l7_az: 60 minutes, cookie
This cookie is necessary for the PayPal login-function on the website.

LANG: 1 days, cookie
This cookie is generally provided by PayPal and supports payment services on the website.

nsid: cookie
Used in the context of transactions on the Website. The cookie is required for secure transactions.


Analytics cookies

IAI S.A.

__IAI_AC2: 45 days, cookie
Activity Tracking identifier to collect the history of pre-order sources as well as the source through which the order was placed according to the last click attribution model.

Google Analytics

_ga_: 730 days, cookie
Used by Google Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website, as well as dates for the first and most recent visit.

_ga: 730 days, cookie
Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.

_gid: 1 days, cookie
Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.

_gat: 1 days, cookie
Used to throttle request rate. Analytics anonymizes the IP address.

_dc_gtm_UA-#: 730 days, cookie
Used by Google Tag Manager to control the loading of a Google Analytics script tag. Analytics anonymizes the IP address.

FPLC: 1200 minutes, cookie
Non-HttpOnly cookie version named FPLC with a value hashed from the FPID value.

_gat[_]: 1 minutes, cookie
Used to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_.

_gat_gtag: 1 minutes, cookie
Used to analyze visitor browsing habits, flow, source and other information.

__utma: 730 days, cookie
Used to distinguish users and sessions. The cookie is created when the javascript library executes and no existing __utma cookies exists. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.

__utmb: 30 minutes, cookie
Used to determine new sessions / visits. The cookie is created when the javascript library executes and no existing __utmb cookies exists. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.

__utmc: cookie
Not used in ga.js. Set for interoperability with urchin.js. Historically, this cookie operated in conjunction with the __utmb cookie to determine whether the user was in a new session/visit.

__utmt: 10 minutes, cookie
Used to throttle request rate.

__utmz: 180 days, cookie
Stores the traffic source or campaign that explains how the user reached your site. The cookie is created when the javascript library executes and is updated every time data is sent to Google Analytics.

__utmv: 730 days, cookie
Used to store visitor-level custom variable data. This cookie is created when a developer uses the _setCustomVar method with a visitor level custom variable. This cookie was also used for the deprecated _setVar method. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.

AMP_TOKEN: 365 days, cookie
Contains a token that can be used to retrieve a Client ID from AMP Client ID service. Other possible values indicate opt-out, inflight request or an error retrieving a Client ID from AMP Client ID service.

FPID: 730 days, cookie
This cookie is named FPID (First Party Identifier) by default. The value stored in FPID will be used for setting the Client ID in the request to Google’s servers.

_gaexp: 90 days, cookie
Used to determine a user's inclusion in an experiment and the expiry of experiments a user has been included in.

_opt_awcid: 1 days, cookie
Used for campaigns mapped to Google Ads Customer IDs.

_opt_awmid: 1 days, cookie
Used for campaigns mapped to Google Ads Campaign IDs.

_opt_awgid: 1 days, cookie
Used for campaigns mapped to Google Ads Ad Group IDs

_opt_awkid: 1 days, cookie
Used for campaigns mapped to Google Ads Criterion IDs

_opt_utmc: 1 days, cookie
Stores the last utm_campaign query parameter.

_opt_expid: 0.2 minutes, cookie
This cookie is created when running a redirect experiment. It stores the experiment ID, the variant ID and the referrer to the page that's being redirected.

Google Analytics pixel: 999 days, tracking pixel
Pixel measures visits, clicks, and other digital behaviour. This allows to adapt your marketing strategy.

__utmli: 60 days, cookie
The cookie is part of the Enhanced Link Attribution feature that (tries to) distinguish clicks on links to the same destination in the in-page analyses. Contains the id (if any) of the clicked link (or its parent) to be read on the next page, so in-page analyses can tell where on the page the clicked link was located.

Google Maps

SID: 3650 days, cookie
Contain digitally signed and encrypted records of a user’s Google Account ID and most recent sign-in time. The combination of these cookies (SID, HSID) allows Google to block many types of attack, such as attempts to steal the content of forms submitted in Google services.


Advertising cookies

www.marbosport.ro

RSSID: 180 days, cookie
IdoSell RS user ID, used for the purpose of displaying tailored product recommendations on the website.

__IAIRSUSER__: 60 minutes, cookie
IdoSell RS user ID, used for the purpose of displaying tailored product recommendations on the website.

Google Analytics

__gads: 395 days, cookie
To provide ad delivery or retargeting.


 1. Cookie-urile sunt utilizate în următoarele scopuri:
  1. crearea de statistici care ajută la înțelegerea modului în care Clienții/Utilizatorii magazinului online utilizează site-urile web, ceea ce permite îmbunătățirea structurii și conținutului acestora;
  2. menținerea sesiunii Clientului/Utilizatorului (după conectare), datorită căreia Clientul/Utilizatorul nu trebuie să reintroducă login-ul și parola pe fiecare subpagină a Magazinului online;
  3. definirea profilului Clientului în scopul afișării recomandărilor de produse și a materialelor corespunzătoare în rețelele de publicitate, în special în rețeaua Google.
 2. Software-ul pentru navigarea pe internet (browser-ul web) permite, de obicei, în mod implicit, stocarea de cookie-uri în dispozitivul final al Utilizatorului. Clienții/Utilizatorii își pot modifica setările în acest domeniu. Browserul web permite eliminarea cookie-urilor. De asemenea, este posibilă blocarea automată a fișierelor cookie.
 3. Restricțiile privind utilizarea cookie-urilor pot afecta unele dintre funcționalitățile disponibile pe site-urile magazinului online.
 4. Fișierele cookie plasate în dispozitivul final al Clientului/Utilizatorului și pot fi utilizate și de către agenții de publicitate și partenerii Magazinului Online, care cooperează cu Magazinul Online.
 5. Cookie-urile pot fi utilizate de rețeaua Google pentru a afișa reclame adaptate la modul în care Clientul/Utilizatorul utilizează Magazinul Online. În acest scop, acestea pot stoca informații despre calea de navigare a utilizatorului sau timpul petrecut pe o anumită pagină: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
 6. Recomandăm Clientului/Utilizatorului să citească politicile de confidențialitate ale acestor companii în scopul de a înțelege utilizarea cookie-urilor în statistici: Politica de confidențialitate - Google Analytics.
 7. În ceea ce privește informațiile privind preferințele Clientului/Utilizatorului colectate de rețeaua de publicitate a Google, Clientul/Utilizatorul poate vizualiza și modifica informațiile rezultate din cookie-uri cu ajutorul instrumentului: https://www.google.com/ads/preferences/
 8. Pe site-ul magazinului online există plug-in-uri, care pot transfera datele Clienților/Utilizatorilor către colectorii de date, cum ar fi de exemplu: .
 9. În scopul executării corecte a Contractului de vânzare la distanță, operatorul de date poate pune datele Clienților/Utilizatorilor la dispoziția entităților de curierat. Metodele de livrare disponibile în prezent în magazinul online sunt: https://www.marbosport.ro/rum-delivery.html.
 10. În scopul executării corecte a Contractului de vânzare la distanță, operatorul de date poate pune datele Clientului/Utilizatorului la dispoziția sistemelor de plată prin internet. Metodele de plată disponibile în prezent sub formă de plată în avans în Magazinul online sunt: https://www.marbosport.ro/rum-payments.html.

11. Buletin informativ

 1. Clientul/Utilizatorul își poate da consimțământul de a primi informații comerciale în format electronic prin bifarea opțiunii corespunzătoare în formularul de înregistrare sau ulterior în fila corespunzătoare. În cazul unui astfel de consimțământ, Clientul/Utilizatorul va primi informații (Newsletter) ale Magazinului Online, precum și alte informații comerciale trimise de către Vânzător la adresa de e-mail a Clientului/Utilizatorului.
 2. Clientul/Utilizatorul se poate dezabona de la Newsletter în orice moment prin debifarea căsuței corespunzătoare de pe pagina sa de Cont sau accesând formularul https://www.marbosport.ro/newsletter.php, făcând clic pe link-ul corespunzător din conținutul fiecărui Newsletter sau prin intermediul Biroului de Asistență Clienți.

12. Contul

 1. Clientul/Utilizatorul nu poate plasa în Magazinul online sau furniza Vânzătorului conținut, inclusiv opinii și alte date de natură ilegală.
 2. Clientul/Utilizatorul obține acces la Cont după înregistrare.
 3. La înregistrare, Clientul/Utilizatorul furnizează tipul de cont sau genul, numele, prenumele, denumirea societății, numărul NIP, datele pentru emiterea unui document de vânzare, datele de expediere, adresa de e-mail și alege o parolă. Clientul/Utilizatorul garantează că datele furnizate de el/ea în formularul de înregistrare sunt corecte. Înregistrarea presupune ca Clientul/Utilizatorul să citească cu atenție Regulamentul și să marcheze pe formularul de înregistrare faptul că a citit Regulamentul și că acceptă în totalitate toate prevederile.
 4. În momentul acordării accesului Clientului/Utilizatorului la Cont, între Vânzător și Client/Utilizator se încheie un contract de furnizare de servicii prin mijloace electronice pe o perioadă nedeterminată. Consumatorul poate renunța la acest acord în condițiile specificate în Regulament.
 5. Înregistrarea unui Cont pe unul dintre site-urile web ale Magazinului online înseamnă în același timp o înregistrare care permite accesul la celelalte site-uri web pe care este disponibil Magazinul online.
 6. Clientul/Utilizatorul poate rezilia contractul de furnizare de servicii prin mijloace electronice în orice moment, cu efect imediat, informând Vânzătorul despre acest lucru prin e-mail sau în scris la adresa operatorului de date menționată în secțiunea 1 punctul 2 din prezenta Politică.
 7. Vânzătorul are dreptul de a rezilia contractul de prestări servicii privind Contul în cazul: încetării sau transferării serviciului de Magazin Online către o terță parte, încălcării de către Client/Utilizator a legii sau a prevederilor Regulamentului, precum și în cazul inactivității Clientului/Utilizatorului pentru o perioadă de 6 luni. Contractul este reziliat cu un preaviz de șapte zile. Vânzătorul poate stipula că reînregistrarea contului necesită permisiunea Vânzătorului.
pixel